Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Lista tematów na ustny

 

Tematy do egzaminu ustnego z języka polskiego 2014/2015

 

  

 

LITERATURA

 

 

 

1.Historie mityczne inspiracją dla literatury i sztuki nowożytnej. Omów temat na wybranych przykładach.

 

2.Odwołując się do wybranych dzieł literackich, ukaż różnorodne funkcjonowania motywu arkadii w literaturze.

 

3.Motyw Prometeusza w literaturze i sztuce. Przywołaj i omów odpowiednie przykłady.

 

4.Rola inspiracji biblijnych w literaturze wybranych epok. Przywołaj i omów odpowiednie przykłady.

 

5.Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze polskiej późniejszych epok. Przywołaj i omów przykłady.

 

6.Motyw vanitas w literaturze i sztuce późniejszych epok. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 

7.Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Przywołaj i omów wybrane przykłady.

 

8.Znaczenie Apokalipsy św. Jana dla literatury i sztuki późniejszych epok. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 

9.Motyw śmierci heroicznej. Omów na podstawie wybranych utworów.

 

10.Ideały rycerskie w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 

11.Topos władcy idealnego w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów.

 

12.Biblia jako źródło wzorców osobowych. Omów wybrane postacie i wskaż nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok.

 

13.Święty i świętość w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat na przykładach z wybranych utworów.

 

14.Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów temat na przykładach wybranych utworów.

 

15.Problem sensu cierpienia w literaturze XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literatury polskiej i obcej.

 

16.Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.

 

17.Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 

18.Motyw małżeństwa w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

 

19.Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich i sowieckich obozach koncentracyjnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

 

20.Postawy Polaków wobec zagłady w czasach II wojny światowej. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 

21.Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku na przykładzie wybranych dzieł literackich.

 

22.Poeci o mieście. Opracuj temat na podstawie wybranych utworów.

 

23.Moje miasto lub okolica- ukaż jako źródło inspiracji artystów i temat ich dzieł.

 

24.Filmowe i teatralne adaptacje dzieł romantycznych. Zaprezentuj i skomentuj wybrane dzieła.

 

25.Biografia twórcy jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów na wybranych przykładach.

 

26.Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 

27.Brzydota w literaturze. Rozwiń zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.

 

28.Duchy, zjawy i ich funkcje w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

 

29.Dżumy XX wieku i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

30.Etos rycerski. Omów sposoby jego funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

 

31.Filozoficzna zaduma nad człowiekiem i jego miejscem we wszechświecie. Zanalizuj temat na podstawie wierszy Wisławy Szymborskiej.

 

32.Groteska w literaturze. Omów sposoby jej funkcjonowania na przykładzie wybranych utworów literackich.

 

33.Jednostka wobec kodeksu moralnego. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

34.Kresy w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 

35.Krzemieniec, Nowogródek, Wilno. Literackie nawiązania do miejsc dzieciństwa i młodości w twórczości polskich romantyków.

 

36.List źródłem wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

37.Małe ojczyzny. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

 

38.Motyw diabła w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

39.Motyw kobiety fatalnej w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 

40.Motyw matki w literaturze. Ukaż na wybranych przykładach.

 

41.Motyw przemijania w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 

42.Motyw szczęścia w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 

43.Naturalizm w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania, odwołując się do wybranych przykładów.

 

44.„Niech żyje bal”- wielkie zabawy, bale w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

45.O młodości dyskusyjnie… Różnorodność literackich portretów młodych w wybranych utworach.

 

46.Poeci i ich muzy. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

47.Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

 

48.Polska pieśń narodowa- jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów na wybranych przykładach.

 

49.Postawa człowieka wobec Boga w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

50.Romantyczna „choroba wieku” i jej późniejsze wcielenie- dekadentyzm. Omów na wybranych przykładach.

 

51.Przedstaw różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.

 

52.Symbolizm w literaturze polskiej. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania, odwołując się do wybranych przykładów.

 

53.Świat pięknych rzeczy w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jaką funkcję pełniły w życiu bohaterów przedmioty codziennego użytku.

 

54.„Świat zepsuty” czy „ostoja polskości”? Przedstaw i oceń wizerunek polskiej szlachty utrwalony w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

 

55.Ucztowanie i misterium stołu w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.

 

56.Żydzi w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 

57.Władza- powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa. Omów różnorodne sposoby jej funkcjonowania w literaturze odwołując się do wybranych przykładów.

 

58.Różne sposoby przedstawiania motywu zbrodni i kary w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

59.Bogactwo psychologicznych portretów kobiecych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 

60.Rola podtytułu, dedykacji i motta w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.

 

61.Każda epoka tworzy bohatera swoich czasów. Uzasadnij tezę, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

62.Motywy katastroficzne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 

63.Człowiek uwikłany w historię. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

64.Dwory, dworki w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby ich ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.

 

65.Młodość- jej oblicza w różnych epokach literackich. Ukaż na wybranych przykładach.

 

66.Eros i Tanatos w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.

 

67.Krajobraz tatrzański w wierszach Kazimierza Przerwy- Tetmajera i Jana Kasprowicza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 

68.Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 

69.Motyw domu w literaturze. Przedstaw różne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 

70.Motyw tyrteizmu w literaturze. Omów temat na podstawie znanych Ci utworów.

 

71.Rodzina w literaturze. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

 

72.Różne spojrzenia na wieś i jej problemy. Omów na podstawie wybranych utworów.

 

73.Tytuły utworów jako klucze do ich interpretacji. Rozważ problem na wybranych przykładach.

 

74.Przedstaw urodę ziemi ojczystej na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.

 

75.Przedstaw motyw żołnierza –powstańca w literaturze polskiej i malarstwie.

 

76.Portrety dzieci, ich świat przeżyć i problemów- na podstawie wybranych utworów literackich.

 

77.Różne źródła życiowych niepokojów człowieka. Przedstaw motyw w wybranych utworach literackich.

 

78.Władza a jednostka. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literackich.

 

79.Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce. Omów szczególnie ważne opisy pojedynków i bitew.

 

80.Różne obrazy relacji ojciec- syn w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach z literatury.

 

81.Literackie spotkania wrogów i ich skutki. Zaprezentuj i omów na wybranych przykładach.

 

82.Literackie ujęcia rozstań- na podstawie wybranych utworów literackich przytocz słynne sceny.

 

83.Człowiek jako zdobywca świata, wynalazca, wieczny poszukiwacz. Omów na wybranych przykładach literackich.

 

84.Recepty na szczęście i na dobre życie pisarzy i filozofów. Omów wybrane teorie na przykładach literackich.

 

85. Drzewo- świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

 

86.Motyw ojca w literaturze. Ukaż na wybranych przykładach.

 

87.Motyw podróży w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach literackich.

 

88.Polscy „ kaskaderzy literatury”. Odwołując się do wybranych twórców i ich utworów, określ ich funkcjonowanie w legendzie i miejsce w literaturze.

 

89. Świat wartości w twórczości Karola Wojtyły. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

90.Dziecko jako bohater dzieła literackiego. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 

91.Przypadek czy przeznaczenie- co decyduje o ludzkim życiu? Omów temat w oparciu o wybrane utwory literackie.

 

92.Sposoby kształtowania przestrzeni i ich funkcje w utworze literackim. Przedstaw temat analizując wybrane przykłady.

 

93.Omów wpływ wojny na psychikę i moralność człowieka, popierając się wybranymi przykładami z literatury.

 

94.Dramaty małżeńskie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

 

95.Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 

96.Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

97.Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego i ich funkcja w literaturze późniejszych epok. Dokonaj analizy wybranych utworów.

 

98.Perswazja i apel jako literackie sposoby kształtowania moralnych i politycznych postaw Polaków. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory z literatury przedrozbiorowej.

 

99.Relacje z podróży w piśmiennictwie epok dawnych (do końca XIX wieku). Porównaj, analizując wybrane przykłady.

 

100.Źródła i granice pesymizmu w powieściach polskich. Zanalizuj wybrane utwory.

 

101. Przemiana bohatera w literaturze. Zanalizuj problem odwołując się do przykładów z różnych epok literackich.

 

102. Satyra, kpina, żart czyli jak uleczyć śmiechem. Rozwiń temat, analizując utwory z różnych epok literackich.

 

103. Przedstaw, porównaj i oceń literackie obrazy małżeństwa ukazane w wybranych utworach  różnych epok.

 

104.Ukaż funkcjonowanie motywu kobiety w literaturze na wybranych przykładach różnych epok.

 

105. Omów funkcjonowanie motywów marynistycznych na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 

106. Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia odwołując się do wybranych utworów różnych epok.

107. Sposoby walki z wrogiem  - omów zagadnienie odwołując się do literatury XIX wieku

108. Przyjaźń jako motyw literatury różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.

109. Walka dobra ze złem – omów temat odwołując się do wybranych przykładów literackich.

110. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

 

JĘZYK

 

 

 

1.Stylizacja językowa. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów jej funkcje.

 

2.Sposoby bogacenia słownictwa we współczesnej polszczyźnie. Omów problem i odwołaj się do wybranych przykładów.

 

3.Stylizacja gwarowa. Przedstaw jej funkcjonowanie w literaturze na podstawie wybranych przykładów.

 

4.Neologizmy w literaturze XX wieku. Określ ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.

 

5.Scharakteryzuj styl barokowy i ukaż jego wpływy na utwory późniejszych epok.

 

6.Błędy językowe w programach telewizyjnych. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 

7.Błędy językowe w czasopismach. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 

8.Anglicyzm we współczesnym języku. Omów problem, wyrażając własną opinię.

 

9.Słownictwo internetowe. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

 

10.Współczesny żargon młodzieżowy. Sporządź jego słownik i przedstaw tendencje rozwojowe.

 

11.Gramatyka i symbolika tytułów artykułów i czasopism. Dokonaj analizy wybranych przykładów, pochodzących z dwóch różnych epok.

 

12.Język bohaterów „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta. Dokonaj jego analizy na wybranych przykładach.

 

13.Język reklam telewizyjnych. Dokonaj analizy i oceny wybranych przykładów.

 

14.Język dziennikarzy i sprawozdawców sportowych. Scharakteryzuj i oceń pod względem poprawności językowej.

 

15.Modne związki frazeologiczne. Zanalizuj wybrane przykłady.

 

16.Etymologia nazw miejscowych Twojego regionu. Omów na wybranych przykładach.

 

17.O sztuce pisania listów. Omów zagadnienie epistolografii na wybranych przykładach.

 

18.Rodzaje błędów językowych i mechanizmy ich powstawania. Omów zjawisko, opierając się na wybranych przykładach.

 

 

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

 

 

1.Kontrast jako zasada kompozycyjna dzieła. Omów, sięgając do przykładów literackich i plastycznych.

 

2.Literackie i filmowe kreacje nauczycieli. Omów temat na wybranych przykładach.

 

3.Malarstwo inspiracją dla literatury. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

4.Bohaterowie filmowi i literaccy w poszukiwaniu prawdy o sobie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu.

 

5.Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu.

 

6.Nike w sztuce i literaturze. Przedstaw różnorodne funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

 

7.Cztery pory roku w literaturze i sztuce. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 

8.Witkacy- artysta wszechstronny. Zaprezentuj jego sylwetkę twórczą.

 

9.Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

10.Kultura, religia i obyczajowość Żydów. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich i wiedzy o synagodze łańcuckiej.

 

11.Legenda napoleońska w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 

12.Muzyczne inspiracje liryki. Przedstaw temat na przykładzie wybranych wierszy polskich poetów.

 

13.Biblia kluczem do odczytywania dzieł sztuki. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 

14.Historia w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach.

 

15.Impresjonizm w malarstwie i poezji Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 

16.Realizm i symbolizm w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 

17.Ukaż powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie, przywołując wybrane utwory literackie i plastyczne.

 

18.Adaptacje filmowe literatury polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

19.Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe.

 

20.Wizje Boga w sztuce. Przedstaw ich różnorodność na wybranych przykładach.

 

21. Przedstaw tradycje świąteczne kultywowane w Twoim regionie dawniej i dziś. Odwołaj się do utworów literackich i różnych dziedzin sztuki.

 

22. Fascynacja nowoczesnością w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.

 

23. Funkcjonowanie motywu lalki w tekstach kultury. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

 

24. Sarmatyzm w literaturze i sztuce. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.

 

25. Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 

26. Literatura i plastyka wobec  okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła malarskie i utwory  literackie. 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com