Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin udzielania zapomogi

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG
PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W ŁAŃCUCIE „ŚRUBY”

 

1.  Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie „ŚRUBY” przyznaje jednorazowe zapomogi socjalne (zwane dalej zapomogami) uczniom Zespołu Szkół
nr 2 w Łańcucie.

2. O przyznanie zapomogi może starać się uczeń o nienagannej postawie względem obowiązków uczniowskich, bez nałogów, w trudnej sytuacji materialno-finansowej.

3. Zapomoga przysługuje uczniom, których rodzinom w wyniku wypadku losowego (śmierć członka rodziny, utrata pracy, ciężka, przewlekła choroba) pogorszyła sie sytuacja materialna.

4. Zapomoga może być również przyznana uczniowi, który znalazł się w trudnej sytuacji losowej, powodującej szczególne naruszenie podstawowych potrzeb bytowych ucznia, np. pożar, powódź, kradzież, włamanie, wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu.

4.  W szczególnym okolicznościach zapomoga może być przyznana więcej niż jeden raz. Przy czym nie częściej niż 1 raz w ciągu roku.

5.  Maksymalna kwota przyznania zapomogi jednorazowej to kwota 500zł.

6.  Zapomoga losowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym do wysokości określonej w przepisach.

7.  Zapomogi są przyznawane w miarę posiadanych przez Stowarzyszenie środków finansowych.

8. Aby ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi, należy złożyć do Prezesa Stowarzyszenia podanie napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie jednorazowej zapomogi losowej.

9. W podaniu powinno znaleźć się krótkie uzasadnienie ubiegania się o jednorazową zapomogę. Ponadto, powinno zawierać

  1. oświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów;
  2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie podania; w przypadku osób utrzymujących się także z rolnictwa;
  3. opinia wychowawcy dotycząca głównie zachowania ucznia oraz uzyskiwane wyniki nauczania;
  4. oświadczenie o posiadanych źródłach dochodu członków wspólnego gospodarstwa domowego;
  5. dokumenty zaświadczające o utracie pracy;
  6. dokumenty zaświadczające o przewlekłej chorobie;
  7. inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację ucznia.

10. Podanie złożone do Prezesa powinno posiadać adnotację pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klasy, z krótkim uzasadnieniem odnośnie akceptacji prośby ucznia i przychylenie się do niej bądź też odrzucenie prośby, ze względu na brak podstaw o przyznanie zapomogi, istnienie niejasności, wątpliwości co do potrzeb lub braku odpowiednich dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od składania niektórych dokumentów.

Weryfikacji wstępnej dokonuje zatem pedagog szkolny z wychowawcą.

11. Po otrzymaniu zaakceptowanego podania, zwołuje się posiedzenie zarządu, które rozpatruje prośbę ucznia i decyduje o wysokości przyznanej kwoty zapomogi.

12.  Uczeń zostaje powiadomiony poprzez wychowawcę lub pedagoga, a środki przekazane na rachunek bankowy wskazany przez rodzica ucznia.

 

 

Regulamin zatwierdzono z dniem 25 marca 2015r.      

                                                                        

Joomla Templates - by Joomlage.com